HELBURUAK 

 • Bideo batean elkartu, lehen aldiz, lurraldearen 41 udalerriak. 
 • Lapurdiko cultura, festak, paisaiak… eta aniztasuna ezagutzera ematea, tradizionaletik garaikidera. 
 • Bidasoa ibaiaren bi aldeetako pertsona eta kultu eragileen artean lotura ezarri, proiektu komunean. 
 • Beste material paraleloak sortu, bideo nagusiaren laguntzaile izango direnak:
  making of-a, elkarrizketa, beste irudiak… 

 

GARAPEN FASEAK 

 

Prestaketa fasea (2017ko udaberria-uda) 

 • basquecountrying.eus webgunea sortu, proiektuaren xehetasun guztiekin. 
 • Proiektuaren irudi korporatiboa sortu. 
 • Abesti aproposa aukeratu. 
 • Iparraldeko 41 udalerrien txoko nagusien zerrenda osatu, grabaketaren ordena pentsatu,
  Lapurdiko jendearen laguntzarekin.  

 

Gauzatze fasea (2017ko uda-udazkena) 

 • Udalerri guztietan bideo txikien grabaketa. 
 • Beste materialen grabaketa. 
 • Webgunea eta sare sozialen dinamizazioa, proiektua ezagutzera emateko. 
 • Ikus-entzunezko material guztien montajea. 

 

Aurkezpen fasea (2017ko abendua) 

 • Proiektuari izena ematen dion bideoaren aurkezpena. 
 • Webgunea eta sare sozialak martxan jartzea, sortuko den bideoa eta beste materialekin. 
 • Proiektuaren amaiera memoria egitea eta aurrekontuen zuriketa. 

 

METODOLOGIA 

 • Iparraldeko errealitatearen sakoneko analisia, udalerri bakoitzaren elementu nabarmenen ikerketa
  eginez (paisaiak, lekuak, kultur eragileak, monumentuak, ospakizunak…) 
 • Proiektuarekin lagunduko duten pertsona eta elkarte publiko edota pribatuekin kontaktua egitea. 
 • Sortutako edukien zabalpena egitea, webgunea, sare sozialak eta komunikabideetara bidaliko prensa
  oharren bitartez. 
 • Azken teknologiak erabiltzea (grabaketa HD-n, dronen erabilpena, GPS…) ikuspuntu teknikotik
  lurraldea balorean jartzeko. 

  

IKERKETA LERROAK 

Proiektu honekin Lapurdi ezagutzera eman nahi dugu, bai lurraldean bertan bizi direnei, bai mugaren beste
aldeko bizilagunei eta lurraldearekiko interesa duten guztiei. Erakutsi nahi dugu, ezezaguna egin daitekenaren
aurrean, etxetik oso hurbil interés handiko txoko eta elkarteak badaudela nortasuna eta
gure kulturaren alde lan egiten. 

 Bi aldeen artean ezjakintasuna gainditu nahi dugu: mugaz-gaindiko perspektibarekin, elkartzen gaituzten
gauzak banatzen gaituztenak baino gehiago direla. 

 

HELBURU PUBLIKOA 

Internet-ean sartzeko aukera duten pertsona guztiak, adinean, sexuan, edo non bizi diren garrantzirik izan gabe. Nola ez, bideoa proiektuan inpilikazioa duten pertsona eta kultura eragile guztiengana iritsiko da; baina webgunea
eta sare sozialen bitartez ere, gaian interesa handia ez duten pertsonengara ere iritsiko da. Gure proiektuari esker,
Lapurdiko errealitatea hobeto ezagutzeko aukera izango dute. 

 

[CASTELLANO]

 

OBJETIVOS

 • Unir en un mismo vídeo, por primera vez, los 41 municipios del territorio.
 • Dar a conocer la cultura, fiestas,, paisajes… y diversidad de Lapurdi, desde lo tradicional a lo más contemporáneo.
 • Establecer una conexión entre personas y entidades culturales de ambos lados del Bidasoa, en un proyecto común.
 • Crear otros materiales paralelos como soporte al vídeo principal en el que incorporar otros recursos:
  making of, entrevistas, otras imágenes…

 

FASES DE DESARROLLO

 

Fase preparatoria (primavera-verano 2017)

 • Preparar la página web basquecountrying.eus con todos los detalles del proyecto.
 • Crear la imagen corporativa del proyecto.
 • Elegir la canción adecuada.
 • Completar el listado de los puntos destacados de cada uno de los 41 municipios de Iparralde y establecer
  un orden de grabación, en colaboración con gente de Lapurdi

Fase de ejecución (verano-otoño 2017)

 • Grabación de los pequeños vídeos en todos los municipios.
 • Grabación de los materiales paralelos.
 • Dinamización de la página web y de las redes sociales para dar a conocer el proyecto.
 • Montaje de todos los materiales audiovisuales.

 

Fase de presentación (diciembre de 2017)

 • Evento de presentación del vídeo que da nombre al proyecto.
 • Lanzamientos en la web y en las redes sociales del vídeo final y de otros materiales complementarios.
 • Realización de una memoria final del proyecto y justificación de presupuestos.

 

METODOLOGÍA

– Análisis en profundidad de la realidad de Iparralde, estudiando cuáles son los elementos (paisajes, lugares,
asociaciones culturales, monumentos, celebraciones…) más destacados de cada municipio.

– Contacto con personas y asociaciones públicas y/o privadas que colaboren con el proyecto.

– Difusión de los contenidos creados a través de la web, redes sociales y notas de prensa enviadas a los
medios de comunicación.

– Utilización de las últimas tecnologías (grabación en HD, uso de drones, GPS…) para poner en valor el
territorio desde un punto de vista técnico.

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Con este proyecto tratamos de dar a conocer Lapurdi, tanto a sus habitantes como a los vecinos del otro lado
de la muga y a todas las personas que tienen interés en este territorio. Queremos demostrar que, frente al
desconocimiento que pueda darse, hay muchos lugares y asociaciones de gran interés muy cerca de casa y
trabajando por una identidad y una cultura propia.

 

Queremos superar el desconocimiento mutuo: desde una perspectiva transfronteriza, hacer ver que son
muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan.

 

PÚBLICO OBJETIVO

Todas aquellas personas con acceso a Internet, sin límite de edad, sexo, ni procedencia. Por supuesto, el vídeo
llegará a las personas implicadas en el proyecto y a los agentes culturales del territorio; pero también, a través
de la web y de las redes sociales, llegará a personas que no tengan un interés especial por el tema, pero que
gracias a nuestro proyecto conocerán mejor la realidad de Lapurdi.